แผนการปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา 2551

1. โครงการพัฒนาวินัยและคุณธรรมนักศึกษาวิชาทหาร

– กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ นศท.

– กิจกรรมนศท.จราจร

– กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ นศท.

– กิจกรรมเพื่อน้องสู่กองพัน

– กิจกรรมยุวชนทหาร

– กิจกรรมสร้างวินัยนักเรียนทั่วไป

2.โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร

– ฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2

– ฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 3

3.โครงการนศท.อาสาพัฒนาชุมชน

– กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สู่น้องในชุมชน

– กิจกรรมค่ายเหลาดินสอ

– กิจกรรมปลูกป่า

– กิจกรรมน้ำใจสู่สาธารณะ

– กิจกรรมอุ่นไอรัก ฟูมฟักคนชรา

Advertisements