ตารางเวรประจำวัน

ชุดที่ 1
วันจันทร์ :: 5/4 5/9
วันพุธ :: 5/3 5/8 5/17
วันพฤหัส :: 5/5 5/16
วันศุกร์ :: 5/2 5/7

ชุดที่ 2
วันจันทร์ :: 5/12 5/13
วันพุธ :: 5/1 5/14 5/15
วันพฤหัส :: 5/6 5/11
วันศุกร์ :: 5/10 5/18

ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่

การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยเริ่มจากชุดที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ชุดละ 1 สัปดาห์ สลับกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสิ้นเทอม (สัปดาห์ที่มีการสอบกลางภาค หรือสอบปลายภาค งดปฏิบัติหน้าที่)

นศท.เวรประจำวันต้องแต่งเครื่องแบบนศท.เต็มยศ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามสมควร รับรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 7.00 – 7.20 น. หากมารายงานตัวหลัง 7.20 น. ถือว่า สาย โดยจะสาย ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเทอม มิฉะนั้นแล้วจะไม่ผ่านกิจกรรมนศท.

หากนศท.ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวันที่กำหนดไว้ ให้มาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่คณะกรรมการกองพันนศท. โดยจะลาได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อเทอม และจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ชดเชยในวันอื่นแทน

หากนศท.ไม่มาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถือว่า ขาด

ขอให้นศท.เวรประจำวัน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการกองพันนักศึิกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 9
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

Advertisements