ขอแสดงความยินดีกับ…

นายชาญปกรณ์ ณ นิโรจน์ ม.4/1
นายชินภัทร ตันติสุวรรณโณ ม.4/1
นายฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ ม.4/1
นายธนกร ตรีวรรณจุฑา ม.4/1
นายปัญญาวิทย์ ใจสมุทร ม.4/1
นายวิทวัส กิตติวิสุทธิ์ ม.4/1
นายเอกพงษ์ สราญเศรษฐ์ ม.4/1
นายโอบนิธิ นพภา ม.4/1
นายศิวัช บุญกาญจน์ ม.4/2
นายเหมือน สุขมาตย์ ม.4/2
นายอริญชัย ชัยพัฒนาการ ม.4/2
นายกีรติพงศ์ รามทอง ม.4/3
นายเตชทัต รอดทรัพย์ ม.4/3
นายทรรปณ์ ภักดิกมล ม.4/3
นายทัดฟ้า วิทวัสการเวช ม.4/3
นายปิยชาติ ภคสันต์ ม.4/3
นายธีรวัฒน์ เพชรรักษ์ ม.4/4
นายปฏิพากย์ เสียงดัง ม.4/4
นายประจักษ์ เกษมสถิตย์วงศ์ ม.4/4
นายพาทิศ รังษีสว่าง ม.4/4
นายรัฐนนท์ ปาละวงศ์ ม.4/4
นายศรัณย์ แซ่ลิ่ม ม.4/4
นายกฤตภาส อ่อนเจริญ ม.4/5
นายธนัตถ์ อมรพิทยาพงศ์ ม.4/5
นายสมภพ เพชรสามสี ม.4/5
นายสุประวัติ ตีรรุ่งเรือง ม.4/5
นายโชคดี แซ่หลี่ ม.4/6
นายทศพล เขียวเล่ง ม.4/6
นายธีรยุทธ ล่องแก้ว ม.4/6
นายศุภโชค สุวรรณจำรูญ ม.4/6
นายสรายุทธิ์ ทรพิษ ม.4/6
นายสิรวิชญ์ ทองศรีนุช ม.4/6
นายอาณัติ ม่วงอุ้ม ม.4/6
นายขจรเกียรติ คิดถูก ม.4/7
นายธนกิจ วัชระ ม.4/7
นายนฤเดช ขวัญเจริญวงศ์ ม.4/7
นายปติภพ จันทรเพชร ม.4/7
นายปิยพงษ์ สันติสกุลธรรม ม.4/7
นายปุณณวิช ผลประทุม ม.4/7
นายภูบดี ประพฤติ ม.4/7
นายรังสรรค์ แซ่เจน ม.4/7
นายวชิรกร หงส์วชิรากรณ์ ม.4/7
นายศิลชัย สะหะกะโร ม.4/7
นายสุขเกษม บุตรศรี ม.4/7
นายอภิสิทธิ์ รัตนคำ ม.4/7
นายก่อพงศ์ ศรีน้อย ม.4/8
นายเขมวิชญ์ สกุลจตุพร ม.4/8
นายเจติษฐา มโนธรา ม.4/8
นายธนพัฒน์ ศรีสงค์ ม.4/8
นายพงศ์พิชาญ ธนสิริพูนสิน ม.4/8
นายภรต ธรรมพิทักษ์ ม.4/8
นายวรรณรัตน์ รักภักดี ม.4/8
นายหัชกิตต์ ฟักทอง ม.4/8
นายไกรพัฒน์ เพชรฤทธิ์ ม.4/9
นายเขมนันท์ สวัสดิกานนท์ ม.4/9
นายชนนิภัทร วุ่นดี ม.4/9
นายณัฐปคัลภ์ สวัสดิ์บุรี ม.4/9
นายเปรมอานันท์ มโนเรศ ม.4/9
นายวัฒนา อุ่นพาณิชย์ ม.4/9
นายปัญจพล กุศลปฏิการ ม.4/10
นายพลพัต อมรรัตนเกศ ม.4/10
นายพันเลิศ ชุลักษณะเดชา ม.4/10
นายชลวรรษ ทวีมาส ม.4/11
นายศิวัช เจริญศิลาวาทย์ ม.4/11
นายจิรวัฒน์ วิภาสสัมฤทธิ์ ม.4/11
นายฐิติรัชต์ แก้วหวังสกูล ม.4/11
นายภาณุรุจ สุวรรณเวลา ม.4/11
นายภูริ โรจนภัทรานนท์ ม.4/11
นายมงคล พุฒสีแก้ว ม.4/11
นายวรวุฒิ สอสอาด ม.4/11
นายศรายุทร ธารอำมฤต ม.4/11
นายเกียรติศักดิ์ โลหะวิจารณ์ ม.4/11
นายนวพงษ์ บัวทอง ม.4/14
นายวรวิทย์ แสงทวี ม.4/14
นายภูวดล หนูสาย ม.4/16
นายศิริชัย เพชรประสมกูล ม.4/16
นายเจนวิทย์ ภัสสรภากร ม.4/17
นายปิติชาติ สนธิชัย ม.4/17
นายกรกฎ ใจฐิติวิทย์ ม.4/18
นายณัฐกิตติ์ ขาวศรี ม.4/18
นายธรศักดิ์ จอมวิเชียร ม.4/18
นายธิติสรรค์ เที่ยวผดุง ม.4/18
นายนราดุลย์ ประทุมสุวรรณ ม.4/18
นายพงศกร จิตณรงค์ ม.4/18
นายอานนท์ สารเถื่อนแก้ว ม.4/18

ขอให้ผู้ที่สอบผ่านประชุมหลังเลิกแถว วันจันทร์ 23 มิถุนายน 2551 เพื่อชี้แจงการไปรายงานตัว และขอให้เตรียมเงินมาคนละ 50 บาท เพื่อเป็นค่ารถ

และสำหรับผู้ที่ไม่ผ่าน ให้มาร่วมประชุมเพื่อยืนยันสิทธิที่จะสมัครเรียน เพื่อที่ทางกองพันจะให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม และให้รักษาเอกสารไว้ด้วย

คณะกรรมการกองพันนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 9

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาัลัย

Advertisements