ขอแสดงความยินดีกับ…

นางสาวชนาภัทร  แต่งเกลี่ยง 4
นางสาวประภาพร  แก้วกลับ 6
นางสาวนพมาศ  วีระชาญชัย 11
นางสาวปิยภร  หนูแก้ว 14

ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง ไปรายงานตัวที่ค่ายพระปกเกล้า (ป.พัน 5) สงขลา โดยทางโรงเรียนจะจัดรถรับส่งให้  ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยมารวมตัวกันที่โรงเรียน ก่อน 7.00 น.

สิ่งที่ต้องนำไปด้วย :::

1. ใบสมัครเข้าเรียนนศท. (รด.1)

2. สำเนาใบปพ.1 (ใบผลการเรียนช่วงชั้นที่ 3)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

โดยเอกสารทุกอย่างต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หากเอกสารสูญหาย ให้แจ้งที่ 083-5042246 (พี่เนติ์) โดยด่วน ก่อนวันจันทร์ มิฉะนั้นแล้ว อาจจะหมดสิทธิ์รายงานตัวได้

และให้นำเงินไปคนละ 2000 บาท เพื่อเป็นค่า…

ลงทะเบียน 500 บาท

ชมรมผู้ปกครอง 100 บาท

ทำบัตรนศท. 30 บาท

สวัสดิการ 20 บาท

เครื่องแบบประมาณ 1400 บาท

——————————————————————

Advertisements