ขอแสดงความยินดีกับ…

*** หมายเหตุ รายชื่อชุดนี้มีปัญหาผิดพลาด ฃื่อไม่ตรงกับห้อง ขอให้ตรวจสอบเฉพาะรายชื่อ แล้วทางกองพันจะแก้ไขอีกครั้ง
นายครองรัฐ  จินดาพล 1
นายชินโชติ  บุญฤทธิ์ 1
นายณัฐกฤษฎ์  ฤทธิขาบ 1
นายอรรถชัย  วัชรพลางกูร 1
นายอารีซัน  เต๊ะหมาน 1
นายคณิน  ลือเกียรติคุณ 2
นายคเณศ  ลุ้งบ้าน 2
นายชนกันต์  วณิชชานนท์ 2
นายกวิล  ปิยจริยากุล 3
นายพงศ์ภัค  อ่อนศรีทอง 3
นายสงกรานต์  ศรีทวีกุล 3
นายหริพันธ์  หริพ่าย 3
นายกิตติธร  เตียวธนกิจ 4
นายทวีพันธ์  แซ่อ่อง 4
นายธนวัฒน์  ก้องกิจกุล 4
นายนนท์นรัฐ  โชติชูคง 4
นายภานุรุจ  โศภัตวรพงศ์ 4
นายสุกฤต  รักษาเคน 4
นายกัมพล  วลีรัตนวงศ์ 5
นายยศนันท์  บวรสมสฤษดิ์ 5
นายจตุรวัฒน์  จันทิมางกูร 6
นายพีระพงศ์  พูลศิริ 6
นายศุภชัย  รัตตัญญู 6
นายสุวิศิษฏ์  ฮันสราช 6
นายกนก  อรุณจินดาตระกูล 7
นายคุณธนนต์  จันทร์สุวรรณ 7
นายณัฐพลธ์   วรรณภาสชัยยง 7
นายพงศ์กร  โรจน์สุวรรณ 7
นายศรุต  แก้วนุ่น 7
นายกระหม่อม  บุญญานุวัตร 8
นายกฤษณัส  วัฒนกุล 8
นายนครินทร์  ชีวะเสรีชล  8
นายปิติ  แซ่ลิ่ม 8
นายภาคภูมิ  สุริยะโวหาร 8
นายรัชชานนท์  แสงงาม 8
นายวรเทพ  ลิ่มภัทรวงศ์ 8
นายสุกฤษฎิ์  ประจันพล 8
นายอริญชย์  พฤกษานุศักดิ์ 8
นายอารีย์  ยังกิเร 8
นายวรัญญู  วัชราวุธพัฒนา 8
นายสกล  เก็บบุญเกิด 8
นายวิริยะ  จิตภักดี 8
นายอนุสิทธิ์  ชีช้าง 9
นายกฤติน  หนูจันทร์ 10
นายกัญจน์  โภคาวัฒนา 10
นายฟูเกียรติ  นวลศรี 11
นายรัชตะ  จันทร์แท่น 11
นายณัฐวุฒิ  มณีวงศ์ 12
นายธเนศ  แซ่ล่าย 12
นายบดีพล  รักขพันธ์ 12
นายธนวัฒน์  ตันติวงศ์วิโรจน์ 13
นายธีรดนย์  สมิทธ์เสรี 13
นายนนทพัทธิ์  มงคลศุภวัฒน์ 13
นายวชิรวิทย์  อรุโณประโยชน์ 13
นายขจรศักดิ์  ดวงโภชน์ 14
นายชนกันต์  ลิ้มรสเจริญ 14
นายปรมินทร์  เห็นชอบ 14
นายภานุชิต  โกไศยกานนท์ 14
นายยุชกร  สาธะสะโรจน์ 14
นายกฤษฎา  โปจีน 15
นายชวัลวิทย์  พรหมนิมิตร 15
นายพันธจิตร  จิตรนาวี 15
นายจิรายุ   เผือกน้อย 16
นายชาญนริศ  แก้วอภิชัย 16
นายศักดิ์สยาม  จะยะสกูล 16
นายดิลก  สังข์ศิริ 17
นายสุวัฒน์  แซ่ว่อง 17
นายณัฐพล  เอื้อโอบอ้อม 17
นายพีรณัฐ  อัครวิเนค 18
นายวงศกร  บุญทอง 18

 

ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง ไปรายงานตัวที่ค่ายพระปกเกล้า (ป.พัน 5) สงขลา โดยทางโรงเรียนจะจัดรถรับส่งให้  ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยมารวมตัวกันที่โรงเรียน ก่อน 7.00 น.

สิ่งที่ต้องนำไปด้วย :::

1. ใบสมัครเข้าเรียนนศท. (รด.1)

2. สำเนาใบปพ.1 (ใบผลการเรียนช่วงชั้นที่ 3)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

โดยเอกสารทุกอย่างต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หากเอกสารสูญหาย ให้แจ้งที่ 083-5042246 (พี่เนติ์) โดยด่วน ก่อนวันจันทร์ มิฉะนั้นแล้ว อาจจะหมดสิทธิ์รายงานตัวได้

และให้นำเงินไปคนละ 2000 บาท เพื่อเป็นค่า…

ลงทะเบียน 500 บาท

ชมรมผู้ปกครอง 100 บาท

ทำบัตรนศท. 30 บาท

สวัสดิการ 20 บาท

เครื่องแบบประมาณ 1400 บาท

——————————————————————

Advertisements