1. รับรายงานตัวตั้งแต่ 11.50 – 12.20 น. ณ ห้องกองพันนศท.

2. นศท.ทุกคนต้องไปรายงานตัวมากกว่า 80% ของวันที่ไปเรียน

3. โดยต้องปฏิบัติดังนี้

3.1 แต่งชุดนศท.เรียบร้อย ใส่หมวก ขัดหัวเข็มขัด ขัดรองเท้าเรียบร้อย
3.2 เข้าแถวให้เป็นระเบียบ
3.3 กล่าวรายงานตัว ห่างจากจุดรับรายงาน 3 ก้าว
3.4 กล่าวรายงานตัว ด้วยเสียงที่ชัดเจน พร้อมแสดงการเคารพ ดังนี้
” ผม นศท.ไกวัล บิลเดช ชั้น ม.6/7 ครับผม”

4. หลังจากนั้นให้ไปตั้งแถวตอนเรียงสอง โดยมีนศท.คุมแถว 1 นาย แต่ละ ๆ แถวยาวไม่เกิน 10 นาย

5. เมื่อจัดแถวเรียบร้อยแล้ว นศท.คุมแถว สั่งหน้าเดิน ไปยังไปประตูป้อมยาม เพื่อรายงานต่อนศท.เวรยาม

6. เมื่อไปถึงให้สั่งแถวหยุด จัดแถว นิ่ง ขวาหัน แล้วนศท.คุมแถว รายงานต่อนศท.เวรยามว่า “ผม นศท.ไกวัล บิลเดช
ขอนำกำลัง … นาย ไปฝึกวิชาทหาร ณ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ พร้อมรับการตรวจเครื่องแต่งกายแล้วครับ”

7. หลังจากนั้น นศท.เวรยาม จะตรวจเครื่องกายนศท. เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้นศท.คุมแถว สั่งจัดแถว นิ่ง ซ้ายหัน หน้าเดิน
แล้วแยกย้าย เดินทางไปที่ค่าย

หมายเหตุ…

1. หากนศท.ไม่มารายงานตัวครบตามกำหนด จะไม่ผ่านกิจกรรมนศท.
2. ถ้าวันใดไม่สามารถรับรายงานตัวได้ เช่น ฝนตก เป็นต้น จะแจ้งให้ทราบ แล้วให้นศท.เดินทางไปค่ายได้ทันที

Advertisements