ขอแสดงความยินดีกับ…

นายปัญญา สังวรณ์ 1
นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ 1
นายอังกูร ฐิตวังโส 2
นายสุรเชษฐ์ ศรีภูริรักษ์ 2
นายณรากร พูลเกื้อ 3
นายธีรพล สุขะปานนท์ 3
นายนฤชิต ลิ้มปารมี 5
นายวรทัต หงส์วาณิชวงศ์ 5
นายกฤษดา วาณิชย์สุวรรณ 6
นายชินภพ ชัยมงคล 6
นายชวพล โรจนรวีวงศ์ 7
นายสิทธิเดช เลนุกูล 7
นายธัญญลักษณ์ กฤตศักดิ์วัฒนา 8
นายคณิน เจริญศิลาวาทย์ 9
นายศฤงคาร จันทร์ประทีป 9
นายอนัท หะยีเซะ 9
นายภานุสรณ์ ทองสมบัติ 9
นายยศพัชร์ วงศ์ศิลารัตน์ 10
นายปก อินทฤทธิ์ 12
นายพุฒิพงศ์ อินทุเศรษฐ 12
นายอรรถกร พูลสวัสดิ์ 12
นายจิรกิตต์ จรุงวุฒิ 13
นายอธิวัฒน์ โชคกิตติวัฒน์ 13
นายภูมิเบศร์ ทองวงศ์ 14
นายวสันต์ สิงหะโรทัย 14
นายณภัทร ชัยพัฒนาการ 17
นายภากร นพวงศ์ ณ อยุธยา 17
นายศุภกิจ ไวคกุล 18

ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง ไปรายงานตัวที่ค่ายพระปกเกล้า (ป.พัน 5) สงขลา โดยทางโรงเรียนจะจัดรถรับส่งให้  ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551 โดยมารวมตัวกันที่โรงเรียน ก่อน 7.00 น.

สิ่งที่ต้องนำไปด้วย :::

1. ใบสมัครเข้าเรียนนศท. (รด.1)

2. สำเนาใบปพ.1 (ใบผลการเรียนช่วงชั้นที่ 3)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

โดยเอกสารทุกอย่างต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หากเอกสารสูญหาย ให้แจ้งที่ 083-5042246 (พี่เนติ์) โดยด่วน ก่อนวันจันทร์ มิฉะนั้นแล้ว อาจจะหมดสิทธิ์รายงานตัวได้

และให้นำเงินไปคนละ 2000 บาท เพื่อเป็นค่า…

ลงทะเบียน 500 บาท

ชมรมผู้ปกครอง 100 บาท

ทำบัตรนศท. 30 บาท

สวัสดิการ 20 บาท

เครื่องแบบประมาณ 1400 บาท

——————————————————————

Advertisements