นศท.ชั้นปีที่ 3 สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นำเอกสาร หลักฐานสำหรับขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหารเป็นกองหนุน ไปในวันอังคารที่ 11 พ.ย. 2551

โดยต้องนำเอกสารไป ดังนี้

1.ใบสำคัญทหารกองเกิน(สด.9)ฉบับจริง 1 ฉบับ (ยื่นขอได้ที่สัสดีอำเภอ)

2.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) 2 ฉบับ

3.หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาชั้น…. ฉบับจริง 1 ฉบับ

4.สำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษา 2 ฉบับ

5.รูปถ่าย 3×4 ซม.  หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายครึ่งตัว ปล่อยแขนเสื้อ พร้อมเขียนชื่อสกุล โรงเรียนหลังรูป 2 รูป

6.สำเนาทะเบียนบ้านของนศท. 2 ฉบับ

7.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา 2 ฉบับ

9.เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อสกุลนศท. หรือของบิดา-มารดา เป็นต้น อย่างละ 2 ฉบับ

Advertisements